OsveDčovanie podpisov a listín

Osvedčovaním odpisov a kópií listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.  

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Neosvedčuje sa správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na obecnom úrade. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom. 

Obec nevykonáva osvedčovanie,

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
  • ak ide o zmenky.

Potrebné doklady

Platný občiansky preukaz, alebo pas

Originál listiny a jej čitateľná kópia. 

Poplatky

Za osvedčenie jedného podpisu 2,00 €

Za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu 2,00 €