JAR PRICHÁDZA

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. 

Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.  V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi  je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Preto chceme touto cestou upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba pri  spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve  povinná dodržiavať a to najmä:

  • nespaľovať trávnaté porasty, lístie a odpad zo záhrad v čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
  • v prípade spaľovania je potrebné sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
  • ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby  neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
  • zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie)
  • vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
  • po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas

V prípade vzniku  požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami (voda, lopaty a iné pomôcky a náradie)  alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho  šírenia.  Požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne (napr. kopcovitom, členitom a pod.) alebo za veterného počasia, sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľkú plochu a  vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať 

linku Hasičského a záchranného zboru – 150,

prípadne linku tiesňového volania – 112

Oznam o zmene  ceny vodného a stočného

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce,

že na základe rozhodnutia ÚRSO  s účinnosťou od 1.3.2023  došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Nové cenysú zverejnené na internetovej  stránke dodávateľa.  

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú  zaslané interaktívne SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. 

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola doručená  interaktívna SMS,  aby pre nahlásenie stavu vodomeru  prednostne využili túto možnosť. 

Občania, ktorí neobdržia interaktívnu SMS, alebo aplikáciu interaktívnej SMS nemôžu využiť,  môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov: 

  • Vyplnením ONLINE  formulára, ktorý je zverejnený  na www.stvps.sk 
  • Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk 
  • Zaslaním textovej SMS  ale bez foto vodomeru na tel.číslo: +421 902 020 419  
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:  

meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  dodávateľ  doporučuje  stav vodomeru oznámiť vyplnením  ONLINE formulára na www.stvps.sk alebo  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailom čo je možné  bez časového obmedzenia.